امید آفرینی یکی از کلیدی ترین بیانات رهبری

مردم طالب خبرهای خوب هستند اما خبرهای بد را بیشتر منتشر می کنند.

خبرهای منفی به شدت روی ذهن می نشینند و کار سختی است امید آفرینی.

ابزارهای مختلفی برای ایجاد امید و انگیزه و امید آفرینی در جشنواره جام رسانه امید استفاده می شود.

انتقاد هم جزو امید آفرینی است زیرا فقط تعریف و تمجید نمی تواند امید آفرین باشد.

انتقاد می کنیم اما راهکار می دهیم و امید می دهیم که با حل این مسأله می شود اتفاقات خوب رخ دهد.

#پیشرفت_ایران
#رسانه_امید_آفرین
#جام_رسانه_امید
#تیم_خبری_شهید_محمود_صارمی
#ایلام_پایتخت_خادمین_اربعین_حسینی
#ایلام_قهرمان