بیمه ملت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره دعوت کرد

پویاخبر - آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره بیمه ملت در روزنامه ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی، درخواست داوطلبی خود را با ارسال مدارک مورد نیاز به دفتر مرکزی شرکت به نشانی میدان ونک، انتهای برزیل شرقی، پلاک ۱ به کدپستی ۱۴۳۵۷۱۳۵۵۱ اعلام نمایند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره
شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱، دعوت می شود وفق ماده ۲۹ اساسنامه شرکت، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی، درخواست داوطلبی خود را با ارسال مدارک مورد نیاز به دفتر مرکزی شرکت به نشانی میدان ونک، انتهای برزیل شرقی، پلاک ۱ به کدپستی ۱۴۳۵۷۱۳۵۵۱ اعلام نمایند.

بدیهی است مطابق با ماده ۲۹ اساسنامه، هر داوطلب می بایست تأییدیه کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد از سهام شرکت را ارائه نماید.

شایان ذکر است داوطلبان برای آگاهی از شرایط عضویت و احراز صلاحیت تصدی عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام) میتوانند مفاد اساسنامه شرکت را در سایت اینترنتی شرکت به نشانی melat.ir (https://melat.ir/app/hom) مطالعه نمایند.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)