مراسم چهاردمین یادوارەی ۲۲ شهید انفال و مقابرالجمعی کردهای فیلی ایلامی‌الاصل در دوران رژیم بعث صدام برگزار شد

چهاردهمین یادوارەی ۲۲ هزار شهید انفال و مقابرالجمعی “زندە به گور شدە”ی کوردهای فەیلی “فەهلەوی، پهلەوی” ایلامی الاصل عراقی، در مسجد آقا محمود اکراد فَیلی تهران برگزار شد.     پایگاه خبری تحلیلی پویا خبر (pooyakhabar.ir):این مراسم با پیام حضرت آیت‌اللە لطفی ایلامی، امام جمعەی ایلام و امایندەی محترم ولی فقیە در استان، آغاز شد.شیخ […]

چهاردهمین یادوارەی ۲۲ هزار شهید انفال و مقابرالجمعی “زندە به گور شدە”ی کوردهای فەیلی “فەهلەوی، پهلەوی” ایلامی الاصل عراقی، در مسجد آقا محمود اکراد فَیلی تهران برگزار شد.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی پویا خبر
(pooyakhabar.ir):
این مراسم با پیام حضرت آیت‌اللە لطفی ایلامی، امام جمعەی ایلام و امایندەی محترم ولی فقیە در استان، آغاز شد.
شیخ نعمانی الفیلی، رییس کنگرەی ملی کوردهای فەیلی، و رییس ماهوارەی الاشراق کوردهای فەیلی کە بە دو زبان کوردی فەیلی و عربی برنامە پخش می‌کند: بە اشارە بە جایگاە مرحوم حاج عباس الکوردی الفیلی، در نزد مرحوم آیت‌اللە حکیم، و نیز مرحوم حبیب مامە کریم الفیلی، اولین دبیر کل حزب دموکرات کوردستان عراق، در نزد مرحوم ملامصطفی بارزانی، اشارە کرد و از عدم رسیدن کوردهای فەیلی بە جایگاە  و حقوق خود در عراق نوین انتقاد کرد و گفت:  بە کورد فەیلی بودن خود و بە عراقی ماندن خود افتخار می‌کنیم.
در ادامه این دکتر نوراللهی، معاون دانشگاە امام حسین (ع)کە خود از کوردهای فەیلی ایلامی است، طی سخنانی در این مراسم گفت: از استاندار ایلام می‌خواهم کە در دانشگاە ایلام، یک سمینار علمی را در مورد تبارشناسی و زبانشناسی “کورد فەیلی” انجام دهد، تا فرزندان ما بدانند از کجا آمدەاند.
مهندس مروارید، استاندار ایلام،  در ادامه این گفتگو ضمن موافقت با پیشنهاد دکتر نوراللهی، افزود:  از آنجایی کە ایلام خاستگاە اصلی کوردهای فەیلی است، اینجانب از دانشگاە ایلام خواهم خواست کە  سمیناری  را برگزار کند و از بنیاد ایلامشناسی نیز خواهم خواست کە یک شاخە را بە شناخت (کورد فەیلی) اختصاص دهد، همچنین از فعالین ایلامی درخواست دارم کە “بنیاد کورد فەیلی” را تشکیل بدهند.
در بخشی دیگر از این مراسم، عباس ارکوازی فەیلی، مشاور ئاراس فەیلی، رییس مجلس وطنی عراق، بە نمایندگی از ایشان بە قرائت پیام وی بە ۱٤همین یادوارەی کردهای فەیلی عراق، پرداخت.
سفیر جمهوری عراق در ایران طی سخنانی یاد و خاطره جوانان شهید کورد فەیلی را گرامی داشت و از اینکه کوردهای فەیلی تاکنون به حقوق حقه خود نرسیدند ابراز تاسف کرد.
یادآور می‌شود کە  کورد فەیلی در عراق بە همەی کوردهای شیعەمذهب اطلاق می‌گردد و جمعیت آنان در ایران و عراق، حدود سە میلیون نفر تخمین زدە می‌شود کە بیشتر در استانهای شرقی و مرکزی و عدەای نیز در اقلیم کوردستان، ساکن می‌باشند.
اغلب محققین “فەیلی” را مخفف “فهلەوی” میدانند کە خود معرب “پهلەوی”، اهالی “پهلە، فهلە” کە یکی از بزرگترین ایالتهای ایران ساسانی و اشکانی  بودە، می‌دانند کە “بغداد” بە عنوان مرکز امپراتوری ساسانی ایرانی، بخشی از پهلەی باستانی بە شمار می‌رفتە است.
پژوهشگران بر این باورند کە گویش کردی فەیلی  در ادامەی زبان پهلەوی باستانی کە زبان رسمی ساسانیان بودە، قرار دارد، و آنان، ساسانیان را از کردهای شبانکارە می‌دانند.
هنوز هم در استان ایلام، بە عنوان خاستگاە اصلی کوردهای فەیلی، شهری به نام “پهلە” وجود دارد کە مرکز بخش زرین‌آباد و مرکز  صفحەی تاریخی کورد جنوب استان ایلام است.
همچنین مصطفی بیگی (رودوس فەیلی)، شاعر، روزنامەنگار، و فعال مدنی کورد فەیلی ایلامی، از مدیران برگزاری این گردهم‌آیی  بودند.

 


انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}