منافع ملی اولویت ِانتخابات

حرکت در مدار قانون و مسیر اخلاق و الزام عملی به منافع ملی، موجد تقویت انسجام و همبستگی ملی است. از این رو باید منافع ملی را بر هر منفعتی ترجیح داد و به جای رویکردهای واگرایانه به سمت قابلیت و ظرفیت های هم گرا حرکت کرد.کمتر از یک هفته انتخابات ریاست جمهوری برگزار می […]

حرکت در مدار قانون و مسیر اخلاق و الزام عملی به منافع ملی، موجد تقویت انسجام و همبستگی ملی است. از این رو باید منافع ملی را بر هر منفعتی ترجیح داد و به جای رویکردهای واگرایانه به سمت قابلیت و ظرفیت های هم گرا حرکت کرد.
کمتر از یک هفته انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. تنور تبلیغات انتخاباتی گرم شده و رقابت های گروه ها و جریان های سیاسی شدت گرفته است.

 

در این میان نکته مهمی که در تبلیغات انتخاباتی باید همواره مدنظر قرار گیرد، توجه به منافع ملی است. در واقع رقابت های سیاسی و حزبی اشکالی ندارد اما باید برای منافع ملی از منافع حزبی و گروهی گذشت.
در زمینه اولویت منافع ملی بر منافع گروهی و سیاسی، توجه به چند نکته لازم است؛
۱- احزاب و منافع ملی هر دو دارای اهمیت هستند اما هر کدام دارای جایگاه خاص خود هستند؛ به بیان دیگر این دو به مثابه دو جزیره جدا از هم نیستند. این که احزاب و گروه های سیاسی از سلیقه های متفاوتی برخوردارند، جای شکی نیست. در نتیجه، این اختلاف سلیقه خط تمایزی را در میان احزاب ترسیم می‌کند.
با این حال این خطوط تمایز میان جریان ها و گروه های سیاسی نباید به نادیده گرفتن منافع ملی بیانجامد. بلکه بدون تردید باید منافع ملی را بر هر چیز دیگری اولویت داد.
به نوعی می توان گفت تکثر در دیدگاه ها و رویکردهای احزاب باید یک کل بزرگتر با عنوان منافع ملی را در نظر بگیرد.
۲- رقابت سیاسی میان جریان ها و گروه های سیاسی در انتخابات امری پذیرفته شده است. جریان های سیاسی برای پیروزی در انتخابات از ترفندها و شگردهای مختلف تبلیغاتی استفاده می کنند. زیرا یکی از کارویژه های احزاب دستیابی به قدرت است که همگان بر آن اذعان دارند اما این نباید به آن منجر شود که منافع کوتاه مدت را بر منافع ملی ترجیح داد.
بنابر این اولویت دهی به منافع زودگذر، لطمه بزرگی به منافع ملی می زند و انسجام و همبستگی ملی را کاهش می دهد.
از طرفی با این که گروه های و جریان های سیاسی دغدغه منافع ملی دارند و بر این نکته اذعان دارند که منافع ملی باید در اولویت قرار گیرند، اما بهتر است که این دغدغه تنها انتزاعی و ذهنی نباشد و بیشتر در عرصه عملی نیز مورد توجه قرار بگیرد و جامه عمل بپوشد.
۳- از نکته هایی که نیاز به دقت و بررسی دارد این است که اگر تنها منافع حزبی و فردی در نظر گرفته شوند، حواشی جای متن را می گیرد و در این میان منافع ملی مورد غفلت واقع می شود که خود آسیب بزرگی به کشور وارد خواهد کرد.
نگاه واقع گرایانه در عرصه سیاسی و توجه به مصلحت ها در میدان سیاست نیازمند توجه به این نکته است که ما همه دارای سرنوشت مشترک هستیم و منافع ملی همچون کشتی است که ما مسافران آنیم و محافظت از این کشتی بقای ما را تامین می کند. از این رو فهم شرایط می تواند راهگشای مهمی در عرصه ملی و برای تامین منافع ملی باشد.
به نظر می رسد برای تامین بیشتر منافع ملی و اولویت دادن آن بر منافع حزبی، نیازمند عمل کردن جریان ها و گروه های سیاسی در چارچوب قانون و پایبندی به خط قرمزها در راستای تقویت منافع ملی باید باشیم.
۴- رعایت قواعد بازی و توجه به قانون، موازین شرعی و اخلاقی در رقابت های سیاسی باید مورد نظر قرار بگیرد. بی شک بی توجهی به این مساله آفتی بزرگ است.
از این رو باید منافع ملی را بر هر امری اولویت داد زیرا توجه به منافع ملی ارتقای ثبات سیاسی را به همراه می آورد و خارج شدن از این قواعد به طور حتم مفید به فایده نیست و آسیب رسان است.
۵- حرکت در مدار قانون و مسیر اخلاق و الزام عملی به منافع ملی، موجد تقویت انسجام و همبستگی ملی است. از این رو باید به جای رویکردهای واگرایانه به سمت قابلیت و ظرفیت های همگرا کننده حرکت کرد.
وحدت و وفاق ملی یکی از ضرورت های مهم و اصلی برای هر کشور به شمار می آید و هر جامعه ای برای رویارویی با تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی، ناگزیر از حرکت به سوی انسجام و وحدت است. بنابر این اولویت دادن به منافع ملی و الزام عملی به آن امری حتمی و گریزناپذیر است./ایرنا


انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}